Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Poskytované služby > Domov pro seniory

Domov pro seniory

Našim posláním je podporovat uživatele v soběstačnosti, předcházet jejich osamění a nabídnout jim možnost důstojného dožití.

 

Domov pro seniory je určen seniorům starším 60 let, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci, a potřebují 24 hodinovou komplexní péči v pobytovém zařízení.

Nepříznivá sociální situace je stav, kdy z důvodu věku, zhoršení zdravotního stavu, ztráty či omezení soběstačnosti není člověk schopen žít ve svém přirozeném (domácím) prostředí. Byly vyčerpány možnosti rodiny a veškeré dostupné  terénní, ambulantní a odlehčovací sociální služby.

 

Domov pro seniory má kapacitu 70 uživatelů.

Nabízíme

Naším cílem je

  • soběstačnost uživatelů v základních úkonech sebeobsluhy
  • důstojný a kvalitní život každého uživatele
  • prevence osamění a podpora společenských kontaktů

Zásady naší práce

  • individuální přístup
  • respekt a úcta k člověku
  • profesionalita a kvalita poskytovaných služeb

Možnost podání stížnosti na způsob či kvalitu poskytování služby Domov pro seniory

Uživatel, rodinný příslušník či kdokoliv z veřejnosti si mohou stěžovat na kvalitu a způsob poskytovaných služeb, podávat podněty a připomínky, a to ústně, písemně (do Schránky důvěry, dopisem aj.), telefonicky, elektronicky e-mailem, a to vše i anonymně. Uživateli může pomoci se sepsáním či jiným podáním stížnosti jakákoliv jiná osoba či pracovník.

Za stížnost se nepovažuje podání uživatele na vzájemné soužití mezi uživateli. 

Stížnost je povinen přijmout každý pracovník zařízení, který neprodleně informuje sociálního pracovníka a ten provede zápis stížnosti. Schránky důvěry, které jsou umístěny na každém oddělení, průběžně kontroluje pověřená pracovnice úseku sociální péče.

Stížnosti se vyřizují do 30 dnů ode dne podání. Uživatel je vždy o výsledku prošetření stížnosti informován písemnou formou s ústním vysvětlením tak, aby sdělení porozuměl s ohledem na své schopnosti.

V případě anonymní stížnosti je podstata stížnosti a odpověď na ni zveřejněna na nástěnce v atriu domova.

Nedílnou součástí sdělení o vyřízení stížnosti je poučení stěžovatele o možnosti obrátit se v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti na nadřízený orgán poskytovatele nebo na instituci sledující dodržování lidských práv.

Chcete-li nám sdělit pozitivní odezvu, můžete k tomu využít Knihu pochval a poděkování, kterou najdete v atriu zařízení naproti podatelně.

KRÁTKODOBÉ MĚŘITELNÉ CÍLE PRO ROK 2024

 

Cíl

Vyhodnocení

Zodpovědnost

Obhajoba a udržení certifikátu Pracoviště bazální stimulace

 

Ředitel

Vedoucí úseku
přímé obslužné péče

 

Obhajoba certifikátu Standardizace nutriční péče

 

Ředitel

Vedoucí úseku stravování
Nutriční terapeutka

Zapojení 30 % rodinných příslušníků do poskytování péče

 

Vedoucí úseku přímé obslužné péče

Zlepšení PR organizace (nabídka článků, spolupráce s regionálním tiskem, realizace DOD, aktualizace webových stránek)

 

 

Vedoucí úseku
sociální péče

Uspořádání alespoň 4 informačních schůzek uživatelů DS se zástupci vedení domova

 

Ředitel

Vedoucí úseku
sociální péče

Pokračování ve spolupráci s neziskovou organizací Domov Olga

 

Vedoucí úseku
sociální péče

 

Pravidelná spolupráce uživatelů DS a DZR při alespoň 4 aktivitách

-           

Vedoucí úseku
sociální péče

Uspořádání minimálně 4 akcí a projektů v rámci mezigenerační spolupráce

 

Vedoucí úseku
sociální péče

Navázání spolupráce minimálně se 3 dobrovolníky

 

Vedoucí úseku
sociální péče

Pravidelné informování rodinných příslušníků (e-mail, facebook, webové stránky) o dění v zařízení

 

Vedoucí úseku
sociální péče